Văn bản mới

Quyết định về việc chuyển chủ đầu tư dự án

( 04-04-2014 )

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI – Căn cứ nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT

Tin Liên Quan