Văn bản mới

Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

( 04-04-2014 )

Nghị định số 60/2013/NĐ-Cp ngày 19/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. … Xem chi tiết

Quyết định về việc chuyển chủ đầu tư dự án

Quyết định về việc chuyển chủ đầu tư dự án

( 04-04-2014 )

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - Căn cứ nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT … Xem chi tiết

Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015

( 04-04-2014 )

Ngày 21-01-2013, Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh đã phê duyệt Đề án tái cơ cấu Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 … Xem chi tiết